Kentsel Dönüşüm Genel Bilgilendirme ve Mevzuat


Kentsel Dönüşüm hakkında genel bilgilendirmeleri aşağıda bilgilerinize sunarız;

 

Kentsel dönüşüm Türkiye' deki eski,depreme dayanıksız ekonomik ömrünü tamamlamış tüm binaları kapsamaktadır.

 

Kentsel dönüşümden iskanlı kat irtifaklı binalar ile arsa tapulu kaçak binalar ve gecekondular da yararlanabilmektedir.

 

Kentsel dönüşüm için 1 kişinin başvurusu yeterlidir. Tüm bina sakinlerinin başvurusu şartı aranmamaktadır.

 

Binanın yeniden inşaatı ve tüm kararlar için 2/3 çoğunluk yeterldir.

 

Mülk sahipleri 100,000 TL aylık %0,35 - %0,45 faiz oranları ile Devlet Teşvikli Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanabilmektedir.

 

Mülk sahipleri 18 ay boyunca aylık 300-650 TL arasında geri ödemesiz kira yardımı alabilmektedir.

 

Yeni binanızı istediğiniz müteahhide yaptırabilirsiniz.

 

Eski, depreme dayanıksız binanız kentsel dönüşüm ile depreme dayanıklı hale gelecek ve çocuklarınıza güvenli bir mülk bırakacaksınız.

 

Eski dairenizin değeri kentsel dönüşüm ile en az 1,5 kat artacaktır.

 

Kentsel dönüşüm kapsamına giren binanızın yeniden inşası sırasında TÜM BELEDİYE HARÇLARI, NOTER HARÇLARI VE VERGİ MUAFİYETLERİNDEN yararlanabilirsiniz.

Kentsel dönüşüm, farklı süreç ve dinamiklere atıfta bulunmak için kullanılagelen bir terimdir. Türkiye'de kentsel dönüşüm özellikle kırdan kente göçün, tarımda makineleşmenin ve artan kent nüfus yoğunluğunun karakterize ettiği 1950'ler ve sonrasında değişik bağlamlarda ve farklı mekanizmaları tanımlamakta kullanılmıştır. 

En genel manada, kentsel parçaların fiziksel, sosyal ve ekonomik dönüşümün gerçekleştiği tüm süreçler kentsel dönüşüm olarak nitelenmektedir (Ataöv ve Osmay 2007). Yenileme, rehabilite etme, koruma, iktisadi canlandırma, afet riski karşısında güçlendirme ve sağlıklaştırma kentsel dönüşüm politikaları kapsamında düşünülebilecek amaç ve hedefler arasındadır. 

Ülkemizde kentsel dönüşüm, 1980'lerde başlayan süreçte sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte kritik önem arz etmeye başlamıştır. Bu bağlamda kentsel dönüşüm, çağın gerektirdikleri ışığında çöküntü alanlarının, fiziki, ekonomik, sosyal ve çevresel ihtiyaçlara cevap veren, doğal risk faktörlerinin en aza indirildiği sağlıklı yaşam çevrelerine dönüştürülmesini hedefleyen politikaların bütünüdür. 

Kentsel dönüşüm aynı zamanda; hayat kalitesini arttırmış, enerji tasarrufuna ve çevreye duyarlı yerleşim alanları oluşturmuş ve yarın marka şehirleriyle ön plana çıkan bir Türkiye demektir. 

 

Kentsel dönüşümün çözüm getirdiği problem sahalarının çeşitliliği doğrultusunda süreci yönlendiren mevzuat da benzer oranda kapsamlıdır. Projenin hedef ve amaçlarına göre aşağıda belirtilen mevzuat kentsel dönüşümün hukuksal çerçevesini çizmektedir. 

·  Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun: Kanun No. 5366 Kanun Kabul Tarihi: 16/06/2005 

·  Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun: Kanun No. 6306 Kabul Tarihi: 16/5/2012 
·  Belediye Kanununun 73. Maddesi 
·  26023 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği: Kanun No. 2005/9668 Bakanlar Kurulu Karar Tarihi: 17/11/2005 
·  644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: Karar Sayısı KHK/644 
·  Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği: Karar Tarihi: 13/09/2012 
·  755 Sayılı Gecekondu Kanunu: Karar Tarihi 20/07/1966 
·  2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu: Kanun Numarası: 2985 Kabul Tarihi: 02/03/1984 
·  2981 sayılı İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun: Kanun Numarası: 2981 Kabul Tarihi: 24/02/1984 
·  Afet Riski Altında Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği: Karar Tarihi 15/12/2005 
·  İmar Kanunu: Kanun Numarası: 3194 Kabul Tarihi: 03/05/1985 
·  Belediye Kanunu: Kanun No. 5393 Kabul Tarihi: 03/07/2005... 

6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun uygulama yönetmeliği 15.12.2012 r.g. 28498 
 

 

Yapıların ekonomik ömrü tamamlandığı için riskli yapı kapsamına girdiğinin tespiti ve bina deprem risk raporu almak için mevcut projeler ve tapuyla risk tespiti yapmaya yetkili kuruluşlara veya şirketlere başvurulur.

 

 

Kuruluş veya şirket inceleme yapar, tespit ve çalışmalar sonucu bina, risk raporunu hazırlar. (Ekonomik ömrün tamamlandığına ilişkin rapor)

 

 

Rapor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından, İzmir Altyapı ve Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü'ne teslim edilir. İl Müdürlüğü tarafından söz konusu riskli yapı, 10 iş günü içerisinde tapu müdürlüğüne bildirilir.

 

 

Tapu müdürlüğü tarafından, rapor maliklere iadeli taahhütlü olarak bildirilir.

 

 

Malikler 15 gün içinde tespite karşı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne dilekçe vererek itiraz edebilirler.

 

 

Rapora ve itiraz kararına karşı diğer malikler, idare mahkemesinde kararın veya raporun iptali davası açabilir. İptal kararı verilirse durum tapuya bildirilir ve işlenir.

 

 

Bakanlık, rapor onayını (tespit yaptırana) yazı ile bildirir. Bakanlık, riskli yapı maliklerine 60 günden az olmamak üzere süre verir.

 

 

Bakanlık, onay yazısının tebliğinden sonra, yaklaşık 60 gün içinde daha önce görüşmeleri yapılan müteahhit (yüklenici) ile yapılan ön anlaşma doğrultusunda bina maliklerinin en az 2/3 çoğunluğu ile bina ortak karar protokolü imzalanır. Bu protokolde riskli yapının yıkımı kararı alınır.

 

 

Ortak karar protokolünde binanın yıkılmasının nasıl olacağı, arsa paylarına karşılık yeni inşaatta nasıl paylaşım yapılacağı, inşaatın ve yüklenici ile paylaşımının nasıl yapılacağı, yeniden inşaat için kentsel dönüşüm kredisinden yararlanılması gibi ilke kararları ve konular da yer alır.

 

 

Ortak karar protokolüne katılmayanların bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, bakanlık tarafından rayiç değeri tespit ettirilerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde; bu paylar, bakanlığa, TOKİ'ye veya idareye devredilir.

 
 

Binanın yeniden yapılması için yüklenici tarafından tüm projeler hazırlatılır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır ve inşaat süreci başlar.

 

 

Kentsel dönüşüm değişen ve gelişen kentlerin ihtiyaçlarına çözüm üretebilmek üzere uygulanan politikalar bütünüdür. Bu bağlamda düşünüldüğünde kentsel dönüşüm şekil ve format değişikliklerinden geçse dahi kentler var oldukça işlemeye devam edecektir. 

Günümüzde pek çok başka hususta da olduğu gibi kentsel dönüşümde de tepeden inme plan ve programlar uygulamada kentsel sorunlara kalıcı çözümler üretememektedir. Bu açıdan bakıldığında kentsel dönüşüm stratejilerinin geleceğinin daha da katılımcı ve bütüncül yaklaşımlarda görmek kaçınılmazdır. 

Riskli binalar nasıl tespit edilecek?

Riskli binaların tespiti, maliklerin tapu ve kimlik fotokopisi ile yapacakları müracaat üzerine, Bakanlığımızca lisans verilen ve listesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ile www.kentseldonusum.gov.tr adresinde güncel olarak yayımlanan kurum veya kuruluşlarca yapılacaktır. 
 

Risk tespiti yaptırmak zorunlu mu?

Kanunda risk tespiti yaptırılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, ülkemizde pek çok binanın; mühendislik hizmeti almadan yapıldığı, malzeme ve işçilik açısından teknik gerekliliklere uygun olmadığı, özellikle beton kalitesinin çok düşük olduğu ve deprem açısından risk taşıdığı belirlenmiştir. Bu yüzden, konutunda güven ve huzur içerisinde yaşamak isteyen, oturduğu binanın riskli olabileceğinden şüphelenen her vatandaşın risk tespiti yaptırması uygun olacaktır. 
 

Eski ve yıpranmış durumda olan binalar için de risk tespit yapılacak mı?

Kanun hükümlerinden faydalanılabilmesi için malikler tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca lisans verilen kurum veya kuruluşlara risk tespitinin yaptırılması şarttır. 
 

Binanın risk tespitini yaptırabilmek için maliklerin 2/3 çoğunluğu gerekli midir?

Binanın risk tespitini yaptırmak için maliklerin 2/3 çoğunluğu ile karar alınmasına gerek yoktur. Risk tespiti için maliklerden birinin müracaatı yeterlidir 
 

Risk tespiti yaptırmak isteyen bir malike diğer maliklerin engel olması halinde ne yapılacak?

Riskli binaların tespitini, tahliyesini ve yıktırılmasını engelleyenler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır 
 

Riskli yapının tespit masrafları ve yıkım masraflarını kim ödeyecek?

Riskli yapı tespitleri ve yıkım işlerinin masraflarını malikler karşılayacaktır. Riskli yapı tespiti ile yıktırma işlemlerinin Bakanlık veya İdare tarafından yapılması hâlinde, tespit işleminin masrafı ile yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilecek ve tapu müdürlüğünce, binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine, masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunulacaktır. 
 

Risk tespitinin maliyeti ne kadardır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birimlerince yapılacak risk tespitinde kullanılacak fiyatlar aşağıda gösterilmiştir. 
Bina Büyüklüğü - Sabit Fiyat - M2 Birim Fiyatı

500 m2'ye kadar - 2.25 TL
500 m2 ile 1.000 m2 arası - 1.125,00 TL - 1,75 TL
1.000 m2'den büyük - 2.000,00 TL 1,00 TL 

Örnek 1: 400 m2 bir bina için: 400x2.25=900,00 TL
Örnek 2: 750 m2 bir bina için: 1.125,00 + (750-500) x 1.75= 1.562,50 TL
Örnek 3: 1.500 m2 bir bina için: 2.000,00+ (1500-1000) x 1,00=2.500,00 TL 
 

Rskli bina tespitine itiraz edilebilir mi?

Riskli olarak tespit edilen binalar tapu müdürlüğüne bildirilecek ve tapu kütüğüne işlenecektir. Malikler, tapu müdürlüğünce yapılacak tebligattan itibaren 15 gün içinde, İstanbul, İzmir, Bursa'da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine, diğer illerde ise, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne verecekleri bir dilekçe ile riskli yapı tespitine itiraz edebilirler. 
 

Riskli bina tespitine yapılan itirazları kim inceleyecek?

Riskli bina tespitine yapılan itirazları, 4'ü Üniversitelerce ve 3'ü Bakanlıkça belirlenen ve 7 üyeden oluşan Teknik Heyet inceleyecektir. Teknik Heyetin, riskli bina raporunu uygun bulması halinde rapor kesinleşecek ve yıkım süreci başlayacaktır. İtiraz sonucunda binanın riskli olmadığına karar verilmesi halinde tapuya konulan şerh kaldırılacaktır. 
 

Riskli yapılarda elektrik, su ve doğal gazın kesilmesi vatandaşı mağdur etmeyecek mi?

Kanuna göre, riskli alanlardaki yapılar ile riskli yapılara verilen elektrik, su ve doğal gaz hizmetleri durdurulabilecektir. Burada amaç, vatandaşı mağdur etmek değil, tam aksine can güvenliği bakımından, vatandaşın riskli olan bir binada oturmasına engel olmaktır. Yani, vatandaşın hayat hakkının gözetilmesi söz konusudur. 
 

Riskli binanın yıktırılması süreci nasıl işleyecek?

Riskli bina tespitinin kesinleşmesinden sonra bu binaların yıktırılması için maliklere 60 günden az olmamak üzere süre verilecek, bu süre içinde riskli binaların yıktırılıp yıktırılmadığı kontrol edilecek, yıktırılmamış ise 30 günden az olmak üzere ek süre verilecek ve verilen bu süreler içinde maliklerce riskli yapılar yıktırılmaz ise, yıktırma işlemleri mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından gerçekleştirilecektir. 
 

Riskli binanın yıktırılması için maliklerce bir karar alınması gerekir mi?

Riskli olarak tespit edilen ve itiraz süreci sonunda riskli olduğu kesinleşen binaların yıktırılması Kanunun emredici hükmüdür. Yıkım konusunda maliklerce herhangi bir karar alınmasına veya anlaşma sağlanmasına gerek yoktur 
 

Riskli binayı tahliye etmeyen malikler veya kiracılar hakkında ne yapılabilir?

Riskli binanın yıktırılması için maliklere verilen süreler içerisinde riskli binayı tahliye etmeyen malik veya kiracılar İstanbul, İzmir ve Bursa'da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri'ne, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne bildirilir. 

Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler hakkında, işlenen fiil ve hâlin durumuna göre 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
 

Riskli bina üzerinde ipotek var ise bina yıktırılabilir mi ve ipoteğin durumu ne olur?

Kanun'a göre, riskli binaların sicilinde bulunan aynî ve şahsî haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh (meselâ ipotek hakkı), riskli bina yıktırıldıktan sonra hisseler üzerinde devam edecektir. Bu yüzden, üzerinde ipotek olması riskli binanın yıktırılmasına engel teşkil etmeyecektir 
 

Riskli binanın yıkılmasından sonra malikler nasıl anlaşacak?

Riskli binanın yıktırılmasından sonra arsa hâline gelen taşınmazların malikleri tarafından değerlendirilmesi esas olacak ve yapılacak uygulamalara sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az 2/3 çoğunluğu ile karar verilecektir. 

 

6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunun temel amacı nedir?

Kanun, afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların dönüşümünü sağlayarak, ülke genelinde, sağlıklı, güvenli ve yaşanılabilir çevreler oluşturmak maksadıyla çıkarılmıştır. Afetler neticesinde bir daha can kaybı yaşanmaması ve şehirlerin sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerine dönüştürülmesi hedeflenmiştir. 
 

Birinci derece deprem bölgesinde olmayan binalar veya eski binalar, kanundan faydalanabilecek mi?

Ülke genelinde bütün binalar 6306 sayılı kanun kapsamındadır. Binanın bulunduğu yere, yaşına, deprem bölgesine bakılmaksızın, riskli olarak tespit edilen bütün binalar kanun hükümlerinden faydalanacaktır. 
 

Dönüşüm uygulamaları ile ilgili olarak dava açma hakkı var mı?

Kanun uyarınca yapılan idarî işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde, idari yargıda dava açılabilir. Ancak, bu davalarda yürütmeyi durdurma kararı verilemez. 
 

Riskli binalar nasıl tespit edilecek?

Riskli binaların tespiti, maliklerin tapu ve kimlik fotokopisi ile yapacakları müracaat üzerine, Bakanlığımızca lisans verilen ve listesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ile www.kentseldonusum.gov.tr adresinde güncel olarak yayımlanan kurum veya kuruluşlarca yapılacaktır. 
 

Risk tespiti yaptırmak zorunlu mu?

Kanunda risk tespiti yaptırılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, ülkemizde pek çok binanın; mühendislik hizmeti almadan yapıldığı, malzeme ve işçilik açısından teknik gerekliliklere uygun olmadığı, özellikle beton kalitesinin çok düşük olduğu ve deprem açısından risk taşıdığı belirlenmiştir. Bu yüzden, konutunda güven ve huzur içerisinde yaşamak isteyen, oturduğu binanın riskli olabileceğinden şüphelenen her vatandaşın risk tespiti yaptırması uygun olacaktır. 
 

Eski ve yıpranmış durumda olan binalar için de risk tespit yapılacak mı?

Kanun hükümlerinden faydalanılabilmesi için malikler tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca lisans verilen kurum veya kuruluşlara risk tespitinin yaptırılması şarttır. 
 

Binanın risk tespitini yaptırabilmek için maliklerin 2/3 çoğunluğu gerekli midir?

Binanın risk tespitini yaptırmak için maliklerin 2/3 çoğunluğu ile karar alınmasına gerek yoktur. Risk tespiti için maliklerden birinin müracaatı yeterlidir 
 

Risk tespiti yaptırmak isteyen bir malike diğer maliklerin engel olması halinde ne yapılacak?

Riskli binaların tespitini, tahliyesini ve yıktırılmasını engelleyenler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır 
 

Riskli yapının tespit masrafları ve yıkım masraflarını kim ödeyecek?

Riskli yapı tespitleri ve yıkım işlerinin masraflarını malikler karşılayacaktır. Riskli yapı tespiti ile yıktırma işlemlerinin Bakanlık veya İdare tarafından yapılması hâlinde, tespit işleminin masrafı ile yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilecek ve tapu müdürlüğünce, binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine, masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunulacaktır. 
 

Risk tespitinin maliyeti ne kadardır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birimlerince yapılacak risk tespitinde kullanılacak fiyatlar aşağıda gösterilmiştir. 
Bina Büyüklüğü - Sabit Fiyat - M2 Birim Fiyatı

500 m2'ye kadar - 2.25 TL
500 m2 ile 1.000 m2 arası - 1.125,00 TL - 1,75 TL
1.000 m2'den büyük - 2.000,00 TL 1,00 TL 

Örnek 1: 400 m2 bir bina için: 400x2.25=900,00 TL
Örnek 2: 750 m2 bir bina için: 1.125,00 + (750-500) x 1.75= 1.562,50 TL
Örnek 3: 1.500 m2 bir bina için: 2.000,00+ (1500-1000) x 1,00=2.500,00 TL 
 

Rskli bina tespitine itiraz edilebilir mi?

Riskli olarak tespit edilen binalar tapu müdürlüğüne bildirilecek ve tapu kütüğüne işlenecektir. Malikler, tapu müdürlüğünce yapılacak tebligattan itibaren 15 gün içinde, İstanbul, İzmir, Bursa'da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine, diğer illerde ise, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne verecekleri bir dilekçe ile riskli yapı tespitine itiraz edebilirler. 
 

Riskli bina tespitine yapılan itirazları kim inceleyecek?

Riskli bina tespitine yapılan itirazları, 4'ü Üniversitelerce ve 3'ü Bakanlıkça belirlenen ve 7 üyeden oluşan Teknik Heyet inceleyecektir. Teknik Heyetin, riskli bina raporunu uygun bulması halinde rapor kesinleşecek ve yıkım süreci başlayacaktır. İtiraz sonucunda binanın riskli olmadığına karar verilmesi halinde tapuya konulan şerh kaldırılacaktır. 
 

Riskli yapılarda elektrik, su ve doğal gazın kesilmesi vatandaşı mağdur etmeyecek mi?

Kanuna göre, riskli alanlardaki yapılar ile riskli yapılara verilen elektrik, su ve doğal gaz hizmetleri durdurulabilecektir. Burada amaç, vatandaşı mağdur etmek değil, tam aksine can güvenliği bakımından, vatandaşın riskli olan bir binada oturmasına engel olmaktır. Yani, vatandaşın hayat hakkının gözetilmesi söz konusudur. 
 

Riskli binanın yıktırılması süreci nasıl işleyecek?

Riskli bina tespitinin kesinleşmesinden sonra bu binaların yıktırılması için maliklere 60 günden az olmamak üzere süre verilecek, bu süre içinde riskli binaların yıktırılıp yıktırılmadığı kontrol edilecek, yıktırılmamış ise 30 günden az olmak üzere ek süre verilecek ve verilen bu süreler içinde maliklerce riskli yapılar yıktırılmaz ise, yıktırma işlemleri mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından gerçekleştirilecektir. 
 

Riskli binanın yıktırılması için maliklerce bir karar alınması gerekir mi?

Riskli olarak tespit edilen ve itiraz süreci sonunda riskli olduğu kesinleşen binaların yıktırılması Kanunun emredici hükmüdür. Yıkım konusunda maliklerce herhangi bir karar alınmasına veya anlaşma sağlanmasına gerek yoktur 
 

Riskli binayı tahliye etmeyen malikler veya kiracılar hakkında ne yapılabilir?

Riskli binanın yıktırılması için maliklere verilen süreler içerisinde riskli binayı tahliye etmeyen malik veya kiracılar İstanbul, İzmir ve Bursa'da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri'ne, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne bildirilir. 

Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler hakkında, işlenen fiil ve hâlin durumuna göre 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
 

riskli bina üzerinde ipotek var ise bina yıktırılabilir mi ve ipoteğin durumu ne olur?

Kanun'a göre, riskli binaların sicilinde bulunan aynî ve şahsî haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh (meselâ ipotek hakkı), riskli bina yıktırıldıktan sonra hisseler üzerinde devam edecektir. Bu yüzden, üzerinde ipotek olması riskli binanın yıktırılmasına engel teşkil etmeyecektir 
 

Riskli binanın yıkılmasından sonra malikler nasıl anlaşacak?

Riskli binanın yıktırılmasından sonra arsa hâline gelen taşınmazların malikleri tarafından değerlendirilmesi esas olacak ve yapılacak uygulamalara sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az 2/3 çoğunluğu ile karar verilecektir. 
 

Kanunda geçen 2/3 çoğunluk maliklerin sayısının 2/3 çoğunluğu mudur?

Kanunun geçen 2/3 çoğunluk, malik sayısının 2/3 çoğunluğu değil, sahip olunan hisseler oranında maliklerin 2/3 çoğunluğudur. 
 

2/3'lik çoğunluk ile alınan karara katılmayanların hisseleri ne olacak?

2/3'lik çoğunluk ile alınacak karara katılmayanların bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, rayiç değerinden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacak. Paydaşlara satış olmaz ise, bu paylar, Bakanlıkça satın alınacak ve 2/3 çoğunluk ile alınan karar uyarınca değerlendirilecektir. 
 

Yapılacak uygulamalar konusunda 2/3'lik çoğunluk sağlanamaz ise ne olacak?

Maliklere yapılacak tebligatı takip eden 30 gün içinde en az 2/3 çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, Bakanlık, TOKİ veya belediyeler tarafından acele kamulaştırma yapılabilecektir. 
 

Kanun kapsamında yapılacak yardım ve destekler nelerdir?

Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında veya riskli binalarda yaşayan vatandaşlarımıza talepleri doğrultusunda 18 aya kadar kira yardımı yapılacak ya da bankalardan kullanılacak kredilerde faiz desteği sağlanacaktır. 

Ayrıca, Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden ve banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf olacaktır. 
 

Kira veya faiz desteğinden kimler faydalanabilir?

Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan binaların; malikleri, kiracıları ve sınırlı ayni hak sahibi olarak bu binaları kullananlar kanun kapsamında yapılacak yardım ve desteklerden faydalanabilir. 
 

Kira veya faiz desteğinden faydalanmanın şartı nedir?

Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir 
 

Kira veya faiz desteği almak için maliklerin 2/3 çoğunluk ile anlaşması şart mıdır?

Kira yardımı almak veya faiz desteğinden yararlanmak için maliklerin kendi aralarında anlaşma yapması şartı bulunmamaktadır. 
 

Malikler kira yardımı için hangi evraklarla nereye başvuracak?

Riskli binadaki malikler;
* Bağımsız bölümü gösterir tapu belgesi,
* Arsa paylı tapular için, nüfus müdürlüğünden alınan adrese dayalı nüfus kayıt örneği veya üzerine kayıtlı olan son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturalarından birisi,
* Nüfus cüzdanı fotokopisi,
* Riskli bina tespit raporu inceleme formu,
* Konutun tahliye edildiğine dair yeni adresini gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği ile birlikte İstanbul, İzmir ve Bursa'da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuracaktır. 
 

Kiracılar kanun hükümlerinden faydalanabilecek mi?

Kanun kapsamında kiracılara taşınma masrafları dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak üzere kira yardımı yapılabilir. Kiracıların konut satın almak istemeleri halinde Bakanlık ile protokol imzalayan bankalardan alınacak kredilere faiz desteği verilebilecektir. 
 

Kiracı veya sınırlı ayni hak sahipleri kira yardımı için hangi evraklarla nereye başvuracak?

Riskli binada kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenler;
* Nüfus cüzdanı fotokopisi,
* Kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi üzerine kayıtlı su, elektrik, telefon, doğalgaz faturalardan birisi veya riskli binada oturduğunu gösteren nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
* Konutun tahliye edildiğine dair yeni adresini gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği ile birlikte İstanbul, İzmir ve Bursa'da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuracaktır. 
 

Kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak işyeri işletenler kira yardımı için hangi evraklarla nereye başvuracak?

Riskli binada kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak işyeri işletenler; 
* Nüfus cüzdanı fotokopisi,
* Kiracı veya sınırlı aynı hak sahibine ait vergi levhası,
* İşyerinin tahliye edildiğine dair güncel vergi levhası ile İstanbul, İzmir ve Bursa'da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuracaktır. 
 

Malikler için kaç ay ve ne kadar kira yardımı yapılacak?

İl Nüfusu Kira Miktarı
300.000'e kadar 400,00 TL
300.000 - 500.000 arası 450,00 TL
500.000 - 750.000 arası 500,00 TL
750.000 - 2.000.000 arası 550,00 TL
2.000.000 - 4.000.000 arası 600,00 TL
4.000.000'dan fazla 650,00 TL

Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenecektir. Kira yardımının süresi azami 18 aydır. 
 

Kiracılara kaç ay ve ne kadar kira yardımı yapılacak?

Kiracılara taşınma masrafları dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak üzere kira yardımı yapılır. Kiracılara 2013 yılında defaten ödenecek kira yardımı miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İl Nüfusu Kira Miktarı
300.000'e kadar 800,00 TL
300.000 - 500.000 arası 900,00 TL
500.000 - 750.000 arası 1.000,00 TL
750.000 - 2.000.000 arası 1.100,00 TL
2.000.000 - 4.000.000 arası 1.200,00 TL
4.000.000'dan fazla 1.300,00 TL 
 

Bağımsız bölümü hisseli olan malikler konut kredisi veya kira yardımı talebinde bulunabilirler mi?

Evet bulunabilirler, ancak kredi veya kira yardımından hisseleri oranında faydalanırlar. 
 

6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince kullandırılacak krediler sadece bankalardan mı temin edilir? Katılım bankalarından da fon kullanılabilir mi?

6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin; 

Kararda geçen "Banka" ifadesi Bakanlık ile protokol imzalaması kaydıyla kredi sağlayacak mevduat ve katılım bankalarını, 

"Faiz" ibareleri de katılım bankaları tarafından 6306 sayılı Kanun kapsamında sağlanacak fonlar için kâr payını ifade eder. 
 

Kanun kapsamında hangi bankalardan kredi alınabilir?

Kanun kapsamında protokol yapılmış bankaların listesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde ve www.kentseldonusum.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. 
 

Riskli binadaki malikler aynı bankadan kredi kullanmak zorunda mı?

Riskli binadaki maliklerin hepsinin aynı bankadan kredi kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Malikler kredi için Bakanlığımız ile protokol imzalayan bankalardan istediklerine başvurabilirler. Ancak, malikler münferit olarak konut edinmek yerine, birlikte yeni bir bina yaptırmak istiyorlar ise aynı bankadan kredi kullanmaları gerekecektir. 
 

Faiz desteği kredi bitimine kadar devam edecek mi?

Faiz desteği, kredi süresince devam edecektir. Ancak, hak sahipleri tarafından geri ödemesi yapılmayan krediler için faiz desteği ödemeleri durdurulacaktır. 
 

Konut için bankalardan ne kadar ve kaç yıl vadeli kredi kullanılabilir?

Bağımsız bölüm başına en fazla 100.000 TL kredi kullanılabilir. Kredi geri ödemeleri, 2 yıl anapara geri ödemesiz ve 10 yıl vadeli olarak gerçekleşecektir. 
 

İşyeri için bankalardan ne kadar ve kaç yıl vadeli kredi kullanılabilir?

Bağımsız bölüm başına en fazla 100.000 TL kredi kullanılabilir. Kredi geri ödemeleri, 2 yıl anapara geri ödemesiz ve 7 yıl vadeli olarak gerçekleşecektir. 
 

Birden fazla konutu veya işyeri olanlar ne kadar kredi kullanabilir?

Birden fazla konutu veya işyeri olanlar adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 500.000 TL'yi geçemez. 
 

Riskli konutu yıktıktan sonra yeni konutu kendi imkanları ile yapmak isteyenler için kredi dışında başka kolaylıklar var mı?

6306 sayılı Kanun uyarınca, yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden muaftır. Ayrıca kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralardan da banka ve sigorta muameleleri vergisi alınmaz 
 

Riskli alanlar nasıl belirlenir?

Riskli alanlar, zemin yapısı ya da üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlardır. Riskli alanlar Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir. Bakanlar Kurulu Kararı alınabilmesi için hazırlanacak teknik raporun Bakanlığımızca uygun görülmesi ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın görüşünün alınması gerekmektedir. 
 

Kimler riskli alan teklifinde bulunulabilir?

Riskli alanlar Bakanlık, TOKİ veya Belediyeler tarafından belirlenebileceği gibi, yaşadığı yerin riskli olduğunu düşünen vatandaşlarımız da Bakanlığımıza riskli alan teklifinde bulunabilir. 
 

Riskli alan içindeki binaların ayrıca risk tespiti yapılacak mı?

Riskli alan ilan edilen yerlerdeki yapılar için tek tek riskli yapı tespiti yapılmasına gerek yoktur. 
 

Riskli alanlardaki konutları yıkılanlar başka yerlere mi nakledilecek?

Kanun kapsamında yapılacak dönüşümde öncelikli hedef yerinde dönüşümü sağlamaktır. Ancak, teknik zorunluluklardan dolayı yerinde dönüşüm mümkün olmaz ise rezerv yapı alanları değerlendirilecektir. 
 

Riskli alan içerisinde kalan risksiz binaların durumu ne olacak?

Riskli alanda risksiz bina bulunması hâlinde, bu binalar uygulama dışı tutulabilecektir. Böyle bir durumda, risksiz binanın bulunduğu alan ifraz edilebilecek, ifraz imkânı yok ise maliklerin anlaşması hâlinde binanın hâlihazır durumu korunabilecektir. Ancak, uygulama bütünlüğü bakımından gerekmesi hâlinde, risksiz binalar, malikleri ile yapılacak anlaşmalar çerçevesinde yıkılabilecektir. 
 

Riskli alanda başlamış inşaatlar devam edecek mi ve yeni ruhsat verilecek mi?

Kanun kapsamındaki proje ve uygulamalar süresince, her türlü imar ve yapılaşma işlemleri geçici olarak durdurabilecektir. 
 

Riskli alan içerisinde kalan binalar 60 gün içerisinde yıkılacak mı?

Riskli alan ilanından sonra öncelikle alanın mevcut durumu tespit edilecek, hak sahiplikleri belirlenecek, hak sahipleri ile anlaşma yoluna gidilecek ve tahliye ve yıkım işlemleri bu süreçlerden sonra başlayacaktır 
 

Riskli alanda kira yardımı için nereye başvurulacak?

Riskli alandaki malikler, kiracılar veya sınırlı ayni hak sahipleri kira yardımı için, riskli alan için Bakanlığımıza veya yetkilendirilen İdareye başvuru yapacaktır. Bu alanlarda yapılacak kira yardımı bedeli proje bazında belirlenecektir. 
 

Riskli alanda vatandaş kendisi veya müteahhit aracılığı ile konutunu yapmak isterse yine harçlardan muaf olacak mı?

Riskli alanlarda, Bakanlık, İdare veya TOKİ'nce değil de, vatandaşlarca veya müteahhitlerce uygulamada bulunulması halinde, bu alanlardaki yapıların mevcut alanları için daha önce belediyelerce alınan harç ve ücretlere ilave olarak, sadece kullanım maksadı değişiklikleri ve yapı alanındaki artışlar için hesaplanan harç ve ücret farkları alınacaktır. 
 

Kanunun uygulanması ile ilgili olarak nereden bilgi alınabilir?

Kanun'un uygulanması ile ilgili en doğru bilgiler; Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İstanbul, İzmir ve Bursa'da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri ve diğer illerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile Alo 181 hattından alınabilir